Het surfen op deze site is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door toegang te krijgen tot de informatie die Loca Service op haar website beschikbaar stelt, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en deze accepteert.

Hoofdkantoor SAS BOUVE LOCA SERVICE – Rue de l’Yser

59480 La Bassée – Frankrijk Tel. +33(0)3 20 95 52 00 Fax +33(0)3 20 95 52 07

N° SIRET : 448 274 316 00018 Code APE : 7739 Z N° identificatie TVA : FR22448274316

Publicatiemanagers Aurélien BOUVE, voorzitter van SAS Bouve Loca Service

OVH Hosting – 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

Ontwerp van de NEOWEB-site – 165, Avenue de Bretagne – 59000 Lille – Frankrijk www.neoweb.fr

Fotocredits: © Loca Service Toepasselijk recht: De inhoud van deze site valt onder het Franse recht.

Persoonlijke gegevens U heeft recht op toegang tot, verzet tegen en rectificatie van de gegevens die u betreffen. U kunt dit recht op elk moment uitoefenen door uw verzoek via het contactformulier te verzenden.

Bescherming van persoonlijke gegevens In overeenstemming met de regelgeving met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens uitgevoerd vanaf deze site het onderwerp geweest van een aangifte bij de CNIL (kwitantienummer 1968554 gedateerd 15 juni 2016). Loca Service verbindt zich er daarom toe alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen om de persoonlijke gegevens die door deze site worden verwerkt (via de contact- of nieuwsbriefabonnementsfuncties) te beschermen, in het bijzonder zodat ze niet worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan ongeautoriseerde derden.

 

Over de functie “Verzenden naar een vriend” Deze functie wordt aangeboden op alle pagina’s van deze site (enveloppictogram aan de linkerkant van elke pagina). Via een invoerformulier kunnen internetgebruikers een pagina rapporteren en becommentariëren aan anderen. Loca Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van deze functie.

Inhoud van de site Loca Service kan de juistheid, precisie, actualisering of volledigheid van de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet garanderen. Bijgevolg wijst Loca Service alle verantwoordelijkheid af voor eventuele onnauwkeurigheden, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot de informatie die op deze site beschikbaar is.

Intellectuele eigendom Deze site, evenals alle elementen waaruit deze bestaat (in het bijzonder teksten, foto’s, video’s, merken, enz.), vormt een intellectueel werk in de zin van de artikelen 112-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom onder als zodanig de Franse en internationale wetgeving inzake literair en artistiek eigendom. Het kopiëren van pagina’s van de site op welk medium dan ook (inclusief harde schijf) is uitsluitend toegestaan ​​voor privédoeleinden. Bijgevolg is elke representatie of reproductie, zelfs gedeeltelijk, die voor commerciële doeleinden zou kunnen worden gemaakt van de site of de elementen waaruit deze bestaat, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Loca Service, illegaal en vormt deze waarschijnlijk een daad van namaak die civielrechtelijke aansprakelijkheid met zich meebrengt strafrecht van de overtreder. De rechten met betrekking tot reclamefilms en de daarin opgenomen muziekwerken zijn voorbehouden aan de eigenaar van de opname van het betreffende werk.

Hypertextlinks De hypertextlinks die in het kader van deze website zijn opgezet naar andere sites die aanwezig zijn op het internetnetwerk kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van Loca Service vallen met betrekking tot hun inhoud of de links die ze bevatten, evenals de werkingsomstandigheden ervan (in het bijzonder het beheer van persoonlijke gegevens, enz.) De mogelijkheid om eenvoudige hypertextlinks naar de site www.locaservice.net te plaatsen is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van Loca Service. Elke deep hypertext-link of het gebruik van de “framing”-techniek (weergave van een pagina in een frame binnen een andere site) is verboden.

Uitsluiting van technische aansprakelijkheid Loca Service verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de website www.loca-service.com te allen tijde toegankelijk is. Loca Service wijst echter alle verantwoordelijkheid af in geval van problemen bij de toegang tot de site of onderbrekingen in de verbinding, ongeacht de oorzaak. In het bijzonder behoudt Loca Service zich het recht voor om elke wijziging aan de site aan te brengen die zij nuttig acht, zonder voorafgaande waarschuwing en zelfs als de toegang tot de site daardoor wordt onderbroken. Bovendien kan Loca Service niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe of indirecte schade, met inbegrip van ontoegankelijkheid van de site, verlies van gegevens, schade, vernietiging of virussen die uw computerapparatuur kunnen aantasten, en/of de aanwezigheid van virussen op zijn site . U erkent dat u heeft geverifieerd dat de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en in perfecte staat verkeert.

De algemene huurvoorwaarden zijn op aanvraag per e-mail verkrijgbaar.

Copyright® 2023 – Loca Service – Alle rechten voorbehouden